Новорождение

Новорождение

Стих: „За това, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.“ (2 Кор. 5:17)

Основата на новорождението е покаянието. Без покаяние няма новорождение. Когато се покаяхме Бог в Христос ни роди за нов живот. Бог в Христа премахна греховете и престъпленията ни и съживи ни като ни даде вечен живот. Бог в Христа чрез действието на Св. Дух и чрез Божието Слово новороди нашия дух. Нашият дух премина от смърт, поради греховете ни, в живот поради прощението на греховете и очистването от тях.

 1. Новорождението – дело на Бога в живота на човека – виж Йоан 3:1-11

  1. Роденият от Бога ще види и влезе в Божието царство. Новороденият има Божието царство, говори за него и ще го наследи – Йоан 3:3-5.

  2. Роденият от Св. Дух е дух, той е духовен и има Божието естество – Йоан 3:6-8. Роденият от жена е плът, но родения от Св. Дух е дух, той има ново естество и затова може да живее за Бога и да Му угажда във всичко.

  3. Водата е Божието слово – Йоан 3:3; Еф. 5:25: Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея“. Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети. След като я очисти с водно умиване чрез словото. Ние сме родени по волята на Бога, чрез словото на истината – Яков 11:18. Божието слово е нетленно семе, чрез което сме се родили – виж 1 Петрово 1:23 и чрез приемането на Божието слово ние живеем и растем. Бог ни спаси според милостта си, чрез омиването. Божието Слово при новорождението виж Тит 3:5. Ние днес продължаваме да се спасяваме чрез обновяването на Св. Дух. Св. Дух чрез словото на Бога обновява умовете ни.

  4. Родените в Христос са ново създание – 2 Кор. 5:17

  Старото – греховете и престъплението са напълно простени и човек е освободен от тях, затова в Христа старото премина всичко стана ново. Новороденият има Божието естество, Божият живот и затова не може да съгрешава, понеже е роден от Бога и е съвършено създаден в Христос. Ако човек не се роди от Бога си остава грешник според наследствената си природа. Той е неспособен да се покори и угоди на Бога. Новорождението включва преминаване от стария живот в нов, живот на покорство и угаждане на Бога.

 2. Роденият от Бога не съгрешава, защото Божия зародиш пребъдва в него – виж 1 Кор. 3:9

  1. Роденият не може да съгрешава, защото е роден от Бога. Роденият не може да направи греха начин на живот, защото има Божия живот. И животът от Бога не може да съществува в човек, който върши грях. Новорождението води до духовен живот, който се изразява във вечни взаимоотношения с Бога. Хора, които имат живота от Бога в себе си е не възможно да продължават да съгрешават. На вярващите може да се случи да се отклонят от Божия стандарт, но те няма да постоянстват в греха, те ще се покаят, за да останат в Божия зародиш. Вечният живот, това което предпазва верните от съгрешаване е Божия зародиш, т.е. е самия Божий живот, Св. Дух и Божественото естество в тях. Всички вярващи могат да живеят всеки ден без грях чрез писанието, силата на Св. Дух и обитаващите в тях Христос и Отец.

  2. Роденият от Бога побеждава света – виж 1 Йоан 5:4. Той не люби света и нищо, което е на света, но обича Бога и показва любовта си към Него. Човек, който иска Божият живот, може да заличи този живот с неправилен избор и неправеден живот и следователно да умре духовното – новия човек. Писанието казва: „ако живеете плътски ще умрете“. (Рим. 8:13) И така грехът и отказа да се следва Св. Дух заличават Божия живот в човека (вярващия) и причиняват духовна смърт и отстраняват духовна смърт и отстраняване от Божието царство. Роденият от Бога ходи, както е ходил Христос. Той върши правда и е непорочен пред Бога и обича брата си. Божиите чада вършат правда, а дяволските вършат неправда – виж 1 Йоан 3:10. Роденият от Бога пази Божиите заповеди, той пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него – виж 1 Йоан 3:24.

 3. Божието слово – храната на новородения – 1 Петр. 2:2-3

  1. Роденият от Бога пожелава чистото духовно мляко и това е Божието слово. По този начин той живее чрез Словото и расте чрез Словото си и живота продължава в нас, когато приемаме Божието слово. Всеки роден от Бога има способността да пожелава Божието слово.

  2. Ако роденият не приема словото той остава плътски, младенец в Христа и не е духовен – виж 1 Кор. 3:1-3. Павел е хранил вярващите в Коринт с мляко, но те не са го приемали и са останали плътски. Между тях е имало зависти и разпри, постъпвали са по човешки. Плътта е проблем, но по-големия проблем е когато не се приема словото. Такъв човек не може да победи плътта. Когато вярващия приема словото той расте и умъртвява плътта заедно със страстите и похотите й. Младенците в Христа приемат словото, за да живеят и порастнат. А зрелите в Христа приемат словото, за да живеят и вършат Божията воля. За младенците словото е мляко, а за зрелите то е твърда храна. Важното е да се приема Божието слово и да се изпълнява.

 4. Роденият от Бога има борба, но той устоява в нея облечен в Божието всеоръжие – виж Еф. 6:10-18.

  1. Чрез приемане на Божието слово роденият заяква в Господа и в Неговата сила.

  2. Роденият се облича в Божието всеоръжие и устоява срещу хитростите на дявола и цялата поднебесна. Той устоява всеки ден като изявява истинската правда, благовестието, вярата, спасението, Божието слово и се моли в Духа. Родения от Бога с постоянство търси Божието лице и угажда на Бога във всичко. По време на нашето земно съществуване е много важно да покажем вярата си проявена чрез живот на искрено покорство и любов към Бога. Новорождение получават тези, които се покаят за греховете си пред Бога. Новорождението е получаване на вечен живот – виж Рим. 6:23. Бог е нашият духовен Баща. Като новородени, нека вършим волята Му и да бъдем плодоносни пред лицето Му. Ти си създаден в Христос по образа на Бога в правда и святост на истината – виж Еф. 4:24. Важно е всеки един от нас да ходи в правда и святост, които са от истината. В Христа сме създадени да ходим само в добри дела.

  Проповед на п-р Петър Петров;

  Църква: „Дом на Градеж“;

  гр. Шумен

  Сайт: www.graditeli.com